Arkiv för december, 2011

Året är snart slut…

Publicerat: 29 december, 2011 i Livet

Ja, jösses… Ännu ett år har gått… Vad är resultatet av detta år då? Vet inte riktigt…. Tror jag ska sätta mig och reflektera lite över det senare…

Persontypstest, sammanfattning:

Publicerat: 27 december, 2011 i Livet

 

Sammanfattningen då:

Din persontyp: ENTJ

”Fokus på att fatta beslut”

ENTJ-typer är ofta energiska, strukturerade och beslutsamma personer, som tycker om att organisera, genomföra planer och leda andra mot ett mål. Deras talang ligger i att utveckla de överordnade och strategiska planerna, och vara den drivande kraften när de ska realiseras. De är framåtseende och risktagande när det gäller nya möjligheter som erbjuds. De framstår ofta som karismatiska personer, som ger andra en naturlig lust till att vilja vara med i deras projekt.

För ENTJ-typer är det därför viktigt att organisationen eller verksamheten är obyråkratisk, men ändå så strukturerad och välorganiserad att de kan arbeta fritt och självständigt inom dessa ramar med att omsätta idéer till konkreta handlingsplaner. Man ser därför ofta denna typ i framträdande ledarpositioner i välstrukturerade organisationer, där de har stort inflytande och ansvar. Oftast hittas de inom:

Följande kända personer har persontypen ENTJ: Bill Gates, Margaret Thatcher, Napoleon Bonaparte

Javisst… 🙂

Jobbsafari

Publicerat: 27 december, 2011 i Livet

Persontypstest

(E) Extrovert – (I) Introvert

Extrovert Introvert
Klarhet mycket klar klar moderat oklar oklar moderat klar mycket klar

Din källa till energi – E eller I

Den första dimensionen visar varifrån du i första hand hämtar ny energi. Om du huvudsakligen hämtar ny energi från den yttre världen, tillsammans med andra människor genom att göra saker och prata, kallas den E (Extrovert). Om du I första hand laddar batterierna på egen hand, i din inre värld genom att tänka och reflektera, kallas den I (Introvert). För att kunna hitta just din typ ska du ta dig en titt på ditt liv som helhet och fråga dig själv vad du helst gör om du får välja själv.

Du har svarat på frågorna på ett sådant sätt att typindikatorn visar att du föredrar TYP – och beskrivningen är markerad med ljusgult. Om du inte tycker att det passar in på dig, väljer du den andra preferensen innan du klickar på knappen ”Vidare”.

E – Extrovert

Du upplevs ofta av andra personer som en pratsam människa som sprider energi och väcker entusiasm hos andra. Du fokuserar gärna på människor och saker omkring dig. Du funderar ofta inte så länge på en fråga eftersom du vanligtvis har ett snabbt svar redo. Sitter du i möte, hamnar du ofta i livliga diskussioner med en större grupp människor. När du får e-post svarar du helst kortfattat eftersom du hellre kommunicerar ansikte mot ansikte med andra människor. Du har ett behov av att diskutera dig fram till en lösning under ett möte istället för att fundera över det ensam. Du tänker bäst när du pratar. Du får ofta försöka dämpa dig så att de mer introverta i gruppen får komma till tals.

I – Introvert

Du upplevs ofta av andra personer som en ganska stillsam person, som vanligtvis riktar din energi och entusiasm inåt. Ditt fokus är ofta riktat inåt mot idéer och tankar. Du har vanligtvis behov av att fundera länge innan du svarar. Under möten sitter du ofta för dig själv eller fördjupar dig i ett samtal med en person. Dina e-postmeddelanden är ofta lite längre och fördjupande, eftersom du föredrar skriftlig kommunikation framför att träffa människor ansikte mot ansikte. Om du säger något under ett möte, är det ofta idéer som du på förhand har lagt ner tid på att tänka igenom. Du bör därför försöka att komma igång lite snabbare, så att de extroverta inte tar över diskussionen och så att du hinner lägga fram dina synpunkter innan mötet avslutas.

 • Social
 • Pratar mycket
 • När de pratar är det inte alltid helt genomtänkt
 • Pratar för att kunna fundera
 • Har ofta ett mycket aktivt kroppsspråk
 • Privat
 • Är ganska lugn
 • När de tänker, kan de inte alltid uttrycka dessa tankar i tal
 • Tänker innan de talar
 • Har ofta ett mer slutet kroppsspråk
11 av dina svar visar att du föredrar E. 4 av dina svar visar att du föredrar I.

Hihi… Riktigt kul det här…

(S) Förnimmelse – (N) Intuition

Förnimmelse Intuition
Klarhet mycket klar klar moderat oklar oklar moderat klar mycket klar

Ditt sätt att skaffa information på – Perception – S eller N

Den andra dimensionen handlar om hur du skaffar information – perception. Letar du ofta efter faktainformation, alltså fakta och detaljer, kallas det S (Sensing) – senare kommer det svenska ordet Förnimma att användas. Försöker du däremot att länka samman information för att se mönster och större sammanhang, kallas detta N (iNtuition).

Du har svarat på frågorna på ett sådant sätt att typindikatorn visar att du föredrar TYP – och beskrivningen är markerad med ljusgult. Om du inte tycker att det passar in på dig, väljer du den andra preferensen innan du klickar på knappen ”Vidare”.

S – Förnimmelse

När du lägger fram något börjar du ofta med fakta och konkreta exempel som talar om hur de kan användas i praktiken. Du presenterar ofta detaljrika förslag med idéer som är realistiska och baserade på praktisk erfarenhet. Dina förslag på lösningar till de problem som eventuellt uppstår, kan oftast användas omedelbart och genomföras med en gång. Du är ofta bra på att förbättra förslag och lösningar på problem som uppstår inom de angivna ramarna. Dessutom kommer du även att uppleva att det ofta är du som är med och ser till att den fastställda agendan följs under möten.

N – Intuition

När du presenterar ett förslag, börjar du ofta med en översiktlig bild och målar upp ett perspektiv som snabbt kan kopplas till framtida möjligheter och utmaningar för avdelningen eller företaget som helhet. Du litar ofta på din insikt och fantasi, och försöker att skapa en bas för en stimulerande diskussion om saker och ting. Dina förslag på lösningar till de problem som kan uppstå är kreativa och ovanliga. Dock går det inte alltid att använda dem direkt, då de ofta är mer framtidsinriktade. Du kommer säkert också att uppleva att du är den första att strunta i mötesagendan, eftersom du i hög grad uppfattar den som en utgångspunkt för diskussionen och inte något som ska följas till punkt och pricka.

 • Fakta
 • Detaljer
 • Hur saker och ting är här och nu
 • Mest praktiskt
 • Fokuserar på de fem sinnena
 • Möjligheter
 • En stor överblick
 • Vad det kan utveckla sig till
 • Mer abstrakt
 • Intuitiv med fokus på det sjätte sinnet
5 av dina svar visar att du föredrar S. 10 av dina svar visar att du föredrar N.

Ja, det kanske är så…

(T) Tänkande – (F) Känslig

Tänkande Känslig
Klarhet mycket klar klar moderat oklar oklar moderat klar mycket klar

Ditt sätt att fatta beslut på – T eller F

Den tredje dimensionen handlar om hur du fattar beslut. Nu har du samlat in en mängd information och du ska fatta ett beslut om vad som ska göras. Baserar du dig först och främst på logik och objektiva överväganden kallas det T (Tänkande). Om du lägger mer vikt på attityd och värderingar så kallas det F (Känna).

Du har svarat på frågorna på ett sådant sätt att typindikatorn visar att du föredrar TYP – och beskrivningen är markerad med ljusgult. Om du inte tycker att det passar in på dig, väljer du den andra preferensen innan du klickar på knappen ”Vidare”.

T – Tänkande

När du presenterar ett förslag är det ofta kort och koncist, och du har oftast undersökt fördelar och nackdelar för varje alternativ. Ditt sätt att lägga fram förslagen på är intellektuellt betonat, kritiskt och objektivt och om du ska överbevisas om att saker kan göras på ett annat sätt, krävs det motsvarande logiska och opersonliga argument för att du ska ta med det i dina överväganden. Du börjar gärna med att förklara mål och avsikter med dina förslag. Om du ska arbeta med andra uppgifter än de du har tänkt dig, behövs oftast en del tid under mötet för att motivera dig. Du betraktar gärna de mänskliga faktorerna som något som bara behöver tas med i beräkningen i sista hand, när de sakliga frågorna är beslutade.

F – Känslig

När du presenterar ett förslag försöker du ofta göra det så att du uppfattas som en social och vänlig person. Dina förslag präglas av att du har undersökt hur dina förslag till lösningar påverkar alla involverade parter, och om du ska bli övertygad om att andra lösningar är bättre, ska dessa läggas fram på ett entusiastisk sätt med fokus på hur de nya lösningarna gynnar alla parter. Du är oftast först med att presentera det som alla kan enas om. Om du ska engagera dig i andra uppgifter än de du har tänkt dig, måste dessa ofta innehålla delar som engagerar dig personligen. Du betraktar gärna de logiska och objektiva faktorerna som något som bara behöver tas med i beräkningen i sista hand, när de mänskliga aspekterna har beslutats.

 • Analyserar
 • Mer objektiv
 • Lägger vikt vid principer och analytisk sanning
 • Ser på ekonomiska fakta
 • Tänker länge innan ett beslut fattas, ett beslut som de sedan håller fast vid
 • Sympatiserar
 • Mer subjektiv
 • Lägger vikt vid mänskliga behov och värden
 • Ser på de mänskliga relationerna
 • Kommer snabbt fram till ett beslut som de eventuellt sedan ändrar på
8 av dina svar visar att du föredrar T. 7 av dina svar visar att du föredrar F.

Ganska jämnt där alltså…

(J) Värderande – (P) Uppfattande

Värderande Uppfattande
Klarhet mycket klar klar moderat oklar oklar moderat klar mycket klar

Din livsstil – J eller P

Den sista dimensionen visar vilken livsstil du föredrar – den mer organiserade eller en mer flexibel. Om du tycker om att organisera ditt liv och planera, så kallas det J (Judgement) – på svenska Värderande. Om du däremot tycker bäst om att ha alla möjligheter öppna till sista stund och upplever planer som en tvångströja, kallas det P (Perception) – på svenska Uppfattning.

Du har svarat på frågorna på ett sådant sätt att typindikatorn visar att du föredrar TYP – och beskrivningen är markerad med ljusgult. Om du inte tycker att det passar in på dig, väljer du den andra preferensen innan du klickar på knappen ”Vidare”.

J – Värderande

Du värdesätter ofta planer med strama tidsramar. Du bryr dig inte om ifall det inträffar överraskningar i samband med den fastslagna planen, varför du gärna vill informeras sbarast om ändringar. Du förväntar dig oftast att andra runt omkring genomför sina uppgifter inom avtalad tid, och du ger ofta klart uttryck för deras ståndpunkter och beslut. När andra hör dig tala, pratar du om resultat och uppnående av mål, och vid möten är du ofta fokuserad på de uppgifter som ska utföras.

P – Uppfattande

Du tycker om att diskutera planer, och det kan vara svårt att få dig att acceptera en stram tidsplan eftersom du gillar överraskningar längs vägen och gärna vill ändra på den fastslagna tidsplanen. Du förväntar dig oftast att andra omkring dig anpassar sig till den aktuella situationen. När du lägger fram synpunkter, ska de i regel betraktas som temporära. När andra hör dig prata, handlar det ofta alternativ och möjligheter. Vid möten är du oftast mer fokuserad på värdet av processen.

 • Planering
 • Fokuserar på beslut
 • Vill gärna se snabba resultat
 • Vill avsluta en uppgift innan de påbörjar en ny
 • Vill skapa system och ha kontroll
 • Spontanitet
 • Fokuserar på information
 • Vill gärna hålla alla möjligheter öppna
 • Vill gärna växla mellan olika uppgifter
 • Vill ge utrymme åt nya möjligheter
11 av dina svar visar att du föredrar J. 4 av dina svar visar att du föredrar P.

Stämmer rätt bra…

Sammanfattning i nästa inlägg…

 

Arg!

Publicerat: 14 december, 2011 i Livet

Bra att bjuda in föräldrar på möte och sen helt enkelt skita i att komma?

image

Kvart i gav jag upp och åkte hem… En riktigt surt mail skickat. Fy fan vad dåligt. Och så undrar de varför ingen vill engagera sig i föreningen????? IDIOTER!!!!!!!!!!!!!!’

Gick in på Oskarström.com där en inbjudan fortfarande står kvar!

Heja föräldraföreningen på Espered… 😦

Ilsknade till rejält och skickade ett mail till ordföranden i föreningen:
Jaha… Här tänkte man engagera sig i något som känns viktigt.  Man missar dotterns sista ridlektion för terminen, sonen och maken tvingas följa med henne dit i mitt ställe….för jag ska vara duktig och gå på föräldraföreningens möte på äppelgården kl. 18:30. 18:20 är jag på plats, i god tid som vanligt. Sen står jag där….. ENSAM, inte en käft dyker upp… Är mötet inställt? Vet inte jag något om för lappen om mötet sitter fortfarande utanför äppelgårdens dörr!!!! Om det är såhär föräldraföreningen funkar så förstår jag varför ingen engagerar sig! 😦 Vad hände???!!! Mvh. Linda Karlslind (En ruskigt arg, kall och blöt mamma som ville engagera sig.)

 

 

För i helvete vad arg jag är!!!!!

Adventskalendrarna igång!!! :)

Publicerat: 1 december, 2011 i Livet

Jag älskar att adventskalendrarna på många sidor nu är igång… 🙂

Jag e med i Tårtpalatsets lucka nr 1 som innehåller super söt skål med massa saker som e från Tårtdecor